الزامات و وظایف بازرس


در ادامه توضحات بخش قبلی که مربوط به الزامات و وظایف یک بازرس در زمان انجام بازرسی بود میخواهیم به عوامل موثر در بازرسی برای یک بازرس که به بهبود روند بازرسی و همچنین اجرای صحیح و سریع بازرسی کمک شایانی می کند را ذکر کنیم .

عوامل موثر در بازرسی به صورت کلی عبارتند از :

 1. شرایط مواد 
  • شرایط سطح قطعه 
   • تمیزی سطح
   • رنگ و پردازش سطح
  • شرایط فیزیکی قطعه
   • شرایط تولید 
   • شرایط ساخت 
   • شرایط استفاده
 2. عوامل محیطی 
  • شرایط جوی - تمیزی محیط - بازرسی - ایمنی
 3. عوامل فیزیولوژیکی 

شرایط مواد :


در این مورد عوامل موثر بر بازرسی که شریط مواد می باشد به دو دسته تقسیم می شود 

الف) شرایط سطح قطعه

ب) شرایط فیزیکی قطعه

در شرایط ذکر شده بالا که مربوط به شرایط مواد می باشد می بایست شرایطی در زمان بازرسی قطعات محیا گردد که بتوان قطعات را بازرسی نمود. در شرایط مواد بیشترین مبحث مطرح شده تمیزی سطح و نبود رنگ بر روی سطوح می باشد که در صورت عدم تمیزکاری بازرس در حین انجام فرآیند بازرسی با مشکلات متعددی روبرو خواهد شد.

به طور مثال در تصاویر بالا قطعه تمیزکاری نشده است و شرایط بازرسی را ندارد

در تصویر بالا قطعه به طور کامل تمیزکاری و شرایط مناسب برای بازرسی را دارد 

در تصاویر بالا قطعه رنگ شده و مناسب بازرسی نمی باشد

البته لازم به ذکر است در شرایط فیزیکی قطعه که به شرایط تولید ، ساخت و استفاده قطعات اشاره می کند، توجه به اندازه و ابعاد قطعات نیز در حین انجام بازرسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.


عوامل محیطی :


در زمان بازرسی ، محیط و شرایط جوی بسیار حائز اهمیت است . با توجه به چیدمان قطعات (دپو نبودن قطعات) برای بازرسی و همچنین تمیز بودن قطعات ، دسترسی به قسمت های مختلف قطعه و همچنین شرایط جوی که بازرس بتواند بدون هیچ محدودیتی بازرسی خود را انجام دهد بسیار مهم می باشد.


عوامل فیزیولوژیکی:


در مورد عوامل فیزیولوژیکی همانطور که از اسم آن مشخص می باشد به شرایط خود بازرس مربوط می باشد که از مهمترین عوامل فیزیولوژیکی می توان به موارد زیر اشاره کرد :

خستگی 

سردرد

ناراحتی 

بیماری 

یکنواختی 

و غیره

تمامی عوامل ذکر شده هرچند که به لحاظ ظاهری بسیار ساده می باشند اما با کمی دقت متوجه می شویم که نقش بسزایی در بازرسی دارد .

در بخش های بعدی در مورد موارد دیگر  همچنین دیگر وظایف بازرسی توضیح خواهیم داد.