جزوات

تست ذرات مغناطیسی (MT) سطح I   و II
 تست مایع نافذ (PT) سطح I و II
تست ذرات مغناطیسی (MT) و مایع نافذ (PT) سطح I   و II
تست التراسونیک (UT) سطح I   و II
تست التراسونیک TOFD (UT) 
تست التراسونیک Phased Array (UT) 
تفسیر فیلم های رادیوگرافی (RTI) سطح I   و II
تفسیر فیلم های رادیوگرافی (RTI) سطح I   و II                      
تست رادیوگرافی (RT) و تفسیر فیلم (RTI) سطح I   و II
تست چشمی (VT) سطح I   و II
تست چشمی (VT) سطح I   و II                                         
کارگاه روش های کاربردی تست های غیر   مخرب (NDT)
بازرسی جوش (CWI) مطابق با AWS QC-1
بازرسی جوش (CWI) مطابق با AWS QC-1                      
بازرسی ارشد جوش (SCWI) مطابق با AWS QC-1              
بازرسی رنگ و پوشش (NACE-CIP Level 1,2)                      
بازرسی عایق های صنعتی (Icorr Level 2)
بازرسی خطوط لوله مطابق با API 1104
بازرسی و نظارت بر ساخت مخازن ذخیره   مطابق با API 650
بازرسی و نظارت بر ساخت مخازن زیر   فشار مطابق با کد ASME   See. VIII, Div.1
بازرسی و نظارت بر سیستم لوله کشی   مطابق با کدهای ASME سرس B31
بازرسی سازه های فولادی ساختمانی   مطابق با کد AWS   D1.1
بازرسی در هنگام بهره برداری مخازن   زیر فشار مطابق با API   510
بازرسی در هنگام بهره برداری سیستم   لوله کشی مطابق با API   570
بازرسی در هنگام بهره برداری مخازن   ذخیره مطابق با API   653
بازرسی مجتمع صنعتی در هنگام بهره   برداری (API   Plant Inspector-API 510, 570 ,653)
مکانیزم های تخریب تجهیزات فرآیندی   مطابق با API 571 
ارزیابی قابلیت سرویس دهی (FFS) مطابق با API 579
بازرسی بر مبنای ریسک (RBI) مطابق با API 580,581
بازرسی و مبانی اجرای عملیات HOT Tapping مطابق با API 2201
بازرسی جرثقیل ها (هنگام ساخت و بهره   برداری) مطابق با کد ASME
دوره جامع و کاربردی کدهای (sec. II,   V,VIII,IX,B31) ASME
توپکرانی هوشمند (Intelligent Pigging)
بازرسی فرآیند های ساخت شیرهای صنعتی   (درهنگام تولید و بازرسی نهایی)
بازرسی تجهیزات دوار (توربین بخار و   گاز، کمپرسورهای گریز از مرکز پمپ)
تدوین مدارک WPS و PQR مطابق با کد ASME Sec.IX
تدوین مدارک WPS و PQR مطابق با کد ASME Sec.IX        
تدوین مدارک WPS و PQR مطابق با کد AWS D1.1
مهندسی کاربردی جوش (سطح I)                                                 
مهندسی کاربردی جوش (سطح II)
انتخاب و شناسایی مواد پایه آهنی در   صنایع برمبنای کلید فولاد 
انتخاب و شناسایی مواد در سرویسهای   پالایشگاهی به همراه تشریح
الزامات NACE MR0175/ISO15156
مبانی کاربردی ،اجرا، استقرار و   مستند سازی استاندارد ISO 3834
تحلیل تنشهای پسماند و پیچیدگی در   جوش و تکنیک های کاهش آن 
جوش پذیری فلزات وانتخاب روش مطلوب   جوشکاری 
انتخاب مواد مصرفی در جوشکاری مطابق   با کدکذاری AWS
مبانی کاربردی جوشکاری فولاد ها   (کربنی ،کم آلیازی و پر آلیاژی)
ایمنی تخصصی در جوشکاری و برشکاری   مطابق با ANSI   Z49.1
عیوب جوش (علل بروز ،نحوه رفع و   محدوده های پذیرش )
طراحی اتصالات جوشی و نقشه خوانی   اجرای جوشکاری 
طراحی و محاسبات جوش (بارگذاری   استاتیک)
طراحی و محاسبات جوش (بارگذاری سیکلی   و دینامیک)
تکنیک های مطلوب جوشکاری تعمیری (Repair Welding)
عملیات حرارتی و متالوژی جوشکاری   مقاع جوشکاری شده
مبانی کاربردی حفاظت در برابر خوردگی   
مبانی کاربردی حفاظت کاتدیک
تئوری طراحی لوله کشی در واحدهای   فرآیندی (Process Piping)          
طراحی مخازن زیر فشار توسط نرم افزار   PV Elite                   
طراحی مبدلهای حرارتی توسط نرم افزار   Aspen B-jac & HTRI        
طراحی مخازن ذخیره به همراه آموزش   نرم افزار Tank                   
طراحی محاسبات استاتیکی و دینامیکی در   سازه های ساختمانی (بتونی و فولادی)
توسط نرم افزار ETABS
طراحی استاتیکی در سازه های ساختمانی   توسط نرم افزار ETABS
مدل سازی سازه های ساختمانی توسط نرم   افزار X STEEL             
آموزش عملی انواع فرآیند های جوشکاری   
آموزش عملی ریگری (طناب بند) و   الزامات ایمنی اپراتور های جرثقیل