دوره ها

دوره های گروه تست های غیرمخرب (NDT)

تست چشمی (VT) سطح I و II
40  ساعت آموزش
تئوری و عملی
تست ذرات مغناطیسی (MT) سطح I و II
56 ساعت آموزش
تئوری و عملی
 تست مایع نافذ (PT) سطح I و II
57 ساعت آموزش
تئوری و عملی
تست التراسونیک (UT) سطح I و II
80 ساعت آموزش
تئوری و عملی
تفسیر فیلم های رادیوگرافی (RTI) سطح I و II
40 ساعت آموزش
تئوری و عملی
کارگاه روش های کاربردی تست های غیر مخرب (NDT)
32 ساعت آموزش
تئوری و عملی

دوره های گروه بازرسی فنی مطابق با مبانی کد استاندارد

بازرسی جوش (CWI) مطابق با AWS QC-1
80 ساعت آموزش
تئوری و عملی
بازرسی رنگ و پوشش (NACE-CIP Level 1,2)  
48 ساعت آموزش
تئوری و عملی
بازرسی عایق های صنعتی (Icorr Level 2)
24 ساعت آموزش
تئوری و کارگاه
بازرسی خطوط لوله مطابق با API 1104
32 ساعت آموزش
تئوری و کارگاه
بازرسی سازه های فولادی ساختمانی مطابق با کد AWS D1.1
32 ساعت آموزش
تئوری و کارگاه
دوره جامع و کاربردی کدهای (sec. II, V,VIII,IX,B31)ASME
48 ساعت آموزش
تئوری و کارگاه

دوره های گروه کوتاه مدت کاربردی مهندسی

تدوین مدارک WPS و PQR مطابق با کد ASME Sec.IX
32 ساعت آموزش
تئوری و کارگاه
تدوین مدارک WPS و PQR مطابق با کد AWS D1.1
24 ساعت آموزش
تئوری 
مهندسی کاربردی جوش (سطح I)
ویژه پنجشنبه ها وجمعه ها
80 ساعت آموزش
تئوری و عملی
مهندسی کاربردی جوش (سطح II)
ویژه پنجشنبه ها وجمعه ها
80 ساعت آموزش
تئوری و کارگاه
انتخاب و شناسایی مواد پایه آهنی در صنایع برمبنای کلید فولاد 
24 ساعت آموزش
تئوری و کارگاه
انتخاب و شناسایی مواد در سرویسهای پالایشگاهی به همراه تشریح
الزامات NACE MR0175/ISO  15156
24 ساعت آموزش
تئوری و کارگاه
مبانی کاربردی ،اجرا، استقرار و مستند سازی استاندارد ISO 3834
24 ساعت آموزش
تئوری و کارگاه
تحلیل تنشهای پسماند و پیچیدگی در جوش و تکنیک های کاهش آن 
16 ساعت آموزش
تئوری و کارگاه
جوش پذیری فلزات وانتخاب روش مطلوب جوشکاری 
16 ساعت آموزش
تئوری و کارگاه
انتخاب مواد مصرفی در جوشکاری مطابق با کدکذاری AWS
16 ساعت آموزش
تئوری و کارگاه
مبانی کاربردی جوشکاری فولاد ها (کربنی ،کم آلیازی و پر آلیاژی)
24 ساعت آموزش
تئوری و کارگاه
ایمنی تخصصی در جوشکاری و برشکاری مطابق با ANSI Z49.1
16 ساعت آموزش
تئوری و کارگاه
عیوب جوش (علل بروز ،نحوه رفع و محدوده های پذیرش )
16 ساعت آموزش
تئوری و کارگاه
طراحی اتصالات جوشی و نقشه خوانی اجرای جوشکاری 
8 ساعت آموزش
تئوری و کارگاه
طراحی و محاسبات جوش (بارگذاری استاتیک)
16 ساعت آموزش
تئوری و کارگاه
طراحی و محاسبات جوش (بارگذاری سیکلی و دینامیک)
16 ساعت آموزش
تئوری و کارگاه
تکنیک های مطلوب جوشکاری تعمیری (Repair Welding)
24 ساعت آموزش
تئوری و کارگاه
عملیات حرارتی و متالوژی جوشکاری مقاع جوشکاری شده
24 ساعت آموزش
تئوری و کارگاه
مبانی کاربردی حفاظت در برابر خوردگی 
32 ساعت آموزش
تئوری و کارگاه
مبانی کاربردی حفاظت کاتدیک
32 ساعت آموزش
تئوری و کارگاه

دوره های گروه عملی

آموزش عملی انواع فرآیند های جوشکاری
با هماهنگی
تئوری و عملی