جوشکاری

دوره کاردانی فنی جوشکاری

/jihad-university

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی با همکاری شرکت مهندسین مشاور پرهون توس برگزار می کند:


الزامات و وظایف بازرس (بخش اول)

/bazrasi1

همه آنچه یک بازرس جوش باید بداند!


ایمنی در جوش 3

/safety3

همه چیز درباره رعایت مسائل ایمنی (پارت 3)


ایمنی در جوش 2

/safety2

همه چیز درباره رعایت مسائل ایمنی (پارت 2)


ایمنی در جوش 1

/safety1

همه چیز درباره رعایت مسائل ایمنی (پارت 1)