بازرسی

بازرسی به روش التراسونیک

/ut-test

چگونگی انجام بازرسی به روش التراسونیک و نکاتی راجع به انجام آن


تست مایعات نافذ (PT)

/pt-testing

چگونگی انجام تست مایعات نافذ (Penetrating liquids test)