بازرسی

دوره کاردانی فنی جوشکاری

/jihad-university

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی با همکاری شرکت مهندسین مشاور پرهون توس برگزار می کند:


بازرسی به روش التراسونیک

/ut-test

چگونگی انجام بازرسی به روش التراسونیک و نکاتی راجع به انجام آن


تست مایعات نافذ (PT)

/pt-testing

چگونگی انجام تست مایعات نافذ (Penetrating liquids test)