متداول

آزمایش و بازرسی های غیرمخرب رایج:

 -   آزمایش و بازرسی چشمی (VT)

 -  آزمایش و بازرسی به روش مایعات نافذ (PT)

 -  آزمایش و بازرسی به روش ذرات مغناطیس (MPI)

 -  آزمایش و بازرسی به روش التراسونیک (UT)

 -  آزمایش و بازرسی به روش رادیوگرافی (RT)

 -  آزمایش و بازرسی به روش جریان گردابی (ET)