پیشرفته

آزمایش  و بازرسی های غیرمخرب پیشرفته (Advanced NDT)

 •  Acoustic Emission

بازرسی حین سرویس مخازن تحت فشار و ذخیره

نشت یابی شیرها حین سرویس

کنترل loose part  حین سرویس

نشت یابی  مخازن LNG کشتی ها (سازه های حین سرویس و نو)

 •  LRUT یا Guided Wave

بازرسی خطوط لوله زیرزمینی و رو زمینی

بازرسی سیستم لوله کشی صنعتی پالایشگاهی ,پتروشیمی ونیروگاه

بازرسی رایزر و سیستم لوله کشی فراساحلی

 •   TOFD

بازرسی حین سرویس وساخت جوش مخازن  تحت فشار ,ذخیره وخطوط لوله

 •  Phased Array Ultrasonic Test

بازرسی حین سرویس و ساخت جوش مخازن  تحت فشار , ذخیره وخطوط لوله

بازرسی جوش با هندسه پیچیده مانند جوش نازل ها

بازرسی خوردگی Flange  Face

اسکن خوردگی سریع صفر درجه کفشک زاویه ای

 •  C-scan corrosion mapping

بررسی وضعیت خوردگی مخازن تحت فشار ,دیواره وکف مخازن ذخیره , خطوط لوله انتقال رو زمینی وسیستم لوله کشی صنعتی

 •  RTJ)  Flange Special Ultrasonic)

بازرسی فلنچ حین سرویس جهت پیدا کردن ترک در فلنچ های فولاد زنگ نزن بدون باز کردن پیچ ها

 •  Fast Corrosion Screen

بررسی وضعیت خوردگی لوله و ورق ها در نواحی غیر قابل دسترسی مانند Clamps , Saddles , Pipe support

 •  Remote Ultrasonic Inspection

بررسی وضعیت خوردگی مخازن تحت فشار ,دیواره , کف و سقف مخازن ذخیره وسیستم های لوله کشی

 •   Pulsed eddy current

بررسی  وضعیت خوردگی و عیب یابی در سطوح دارای عایق (مخازن ذخیره ، ظروف تحت  فشار و سیستم لوله کشی صنعتی ، لوله های حفاری و رایزر فرا ساحلی)

 •   Tube Inspection ET, RFT, NFT, MFL, IRIS

بررسی تیوب های مبدل های حرارتی ، بویلر ها ، کولر های هوایی و سیستم های تبرید از نظر خوردگی، ترک و...

 •  SLOFEC)  Saturated Low Frequency Eddy Current)  

بازرسی کف مخازن ذخیره

 •  ACFM

بررسی  وضعیت خوردگی و عیب یابی در سطوح دارای عایق (مخازن ذخیره ، ظروف تحت  فشار و سیستم لوله کشی صنعتی ، لوله های حفاری و رایزر فرا ساحلی)

 •   MFL- Magnetic Flux Leakage

بازرسی کف مخازن ذخیره

 •   Digital Radiography

پیدا کردن محل , اندازه وکنترل خوردگی روی سیستم لوله کشی پالایشگاهی و پتروشیمی و نیروگاه

 •   Computed Radiography

انجام  خدمات پرتو نگاری صنعتی تجهیزات فلزی و پلاستیکی ، سیستم لوله کشی عایق  شده در حین سرویس تا دمای 250 درجه سانتیگراد  و تا قطر 22 اینچ در موارد  خاص

 •   Leak Testing

نشت یابی تجهیزات صنعتی (خطوط لوله ,مبدل های حرارتی ,ظروف تحت فشار) در حین راه اندازی  و بهره برداری